דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Calendar
Calendar

לוח אירועים

לכל האירועים
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
הסדרי החנייה החדשים בעיר
היכל התרבות
הקתדרה העממית
התנדבות
חוגים ופעילויות לכל המשפחה
הנחיות למניעת יתושים ונחשים
מחיר למשתכן
הרפורמה במחלקת הגבייה

פקודת העיריות

להלן הוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) בנושא הביקורת בעירייה

 

170א'. תפקידי המבקר:

 

         א.         ואלה תפקידי המבקר:

 

1.   לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה,התשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.

2.   לבדוק את פעולות עובדי  העירייה.

3.   לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות חסכון.

4.   לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת  רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

 

         ב.         הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.

             למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן " גוף עירוני מבוקר",

 

     ג.     בכפוף להוראות סעיף קטן (א), יקבע המבקר את תוכנית עבודתו השנתית, את

             נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת:

1)       על פי שיקול דעתו של המבקר.

2)       דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני.

3)       על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת  לא יעלה על  שני  נושאים לשנת עבודה.

 

     ד.    המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

 

   ה.   מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי  שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן,
    במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב
    השנתי של העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה  ובגודל
    תקציבה השנתי.

 

   ו.    ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר  העירייה, כפי שהגיש    אותן  
    מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב  השנתי.

 

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד